យើងខ្ញុំមានការដឹកជញ្ជូននេះ សម្រាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ។ 

ជាទូទៅ យើងខ្ញុំផ្ញើទំនិញជូន យ៉ាងយូរ២ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីការបង់ប្រាក់ហើយ ហើយអ្នកដឹកជញ្ជូនក្នុងតំបន់នឹងធ្វើការដឹកជញ្ជូនដល់កន្លែង។ 

អតិថិជនត្រូវបង់ប្រាក់ សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន ដែលតម្លៃនៃការដឹកជញ្ជូន អាស្រ័យទៅលើទម្ងន់នៃទំនិញ និងទីតាំងទទួលទំនិញ។ យើងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តលោកអ្នក ឲ្យស្នើរសុំការដឹកជញ្ជូនតែមួយ សម្រាប់ទំនិញទាំងអស់ដែលបានបញ្ជាទិញ។ ការបែងចែកទំនិញ ដាក់ក្នុងកញ្ចប់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា នឹងត្រូវបង់ប្រាក់ដាក់ដោយឡែកពីគ្នា សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននីមួយៗ។